MUSICAL CENTER ALGEMEEN Home
musicaltheaterschool@gmail.com
info@musicalcenter.nl
Algemeen

Musical Center biedt vele cursussen en workshops van verschillende duur en inhoud. Verder levert Musical Center (musical)shows, evenementen, educatieve projecten en meer voor uiteenlopende doelgroepen, zoals bedrijven, educatieve instellingen, culturele instellingen, zorginstellingen en andere.

Voor wie

Iedereen kan een plaats in een bepaalde cursus of activiteit vinden. Musical Center biedt activiteiten aan voor absolute beginners tot en met gevorderden, voor amateurs en professionals en in vrijwel alle leeftijdsklassen. Na de proeflesdagen of een andere instroomprocedure vindt bij voldoende inschrijvingen uitsplitsing plaats naar techniekniveau en leeftijd. Onafhankelijk van je niveau en of je nu eens gewoon kennis met musical wilt maken of een professionele carrière nastreeft, dien je bereid te zijn (zeker binnen de les-/repetitietijden) goed te willen werken en een 100% aanwezigheid na te streven. Naast het educatieve aanbod levert Musical Center diensten aan bedrijven, educatieve instellingen, culturele instellingen, zorginstellingen en andere.

Werkwijze

Vooraf kun je via deze site, eventueel aangevuld met telefonische inlichtingen of via de mail, informatie krijgen over de activiteit die je overweegt bij Musical Center te gaan doen of afnemen, zoals diensten voor bedrijven, educatieve instellingen, culturele instellingen en andere. Daarna kun je proeflesdagen volgen, auditie doen of een overeen te komen procedure volgen alvorens je kunt inschrijven op een cursus of workshop. Daar de diensten van Musical Center aan bedrijven, educatieve instellingen, culturele instellingen, zorginstellingen en andere vrijwel altijd “op maat” worden geleverd spreekt het vanzelf dat hier vooraf wederzijds overleg noodzakelijk is om de dienst naar wens te kunnen aanleveren. Afgezien van de opties bij de privélessen en masterclasses, krijg je in groepsverband les. De docenten zullen echter, binnen de grenzen van de redelijkheid, je toch zo persoonlijk begeleiden als binnen een bepaalde groepsactiviteit mogelijk is. Het ontwikkelen, vergroten en overbrengen van musical spelplezier is bij ons bijzonder belangrijk. Of je nu amateur of professional bent, als je zelf geen plezier hebt in wat je doet, kun je niet met je publiek communiceren. Iemand die emotieloos zeven pirouettes draait doet een kunstje, maar iemand die stralend één pirouette het toneel laat afspatten, communiceert met je en raakt je.

Proeflesdagen

Tijdens de open proeflesdagen krijg je korte proeflessen in de hoofdvakken van de meeste cursussen en workshops, te weten tapdans, zang, acteren en theaterdans. De open lessen zijn bedoeld om aspirant cursisten kennis te laten maken met de lessen, werkwijze en enkele docenten van Musical Center. De docenten op hun beurt krijgen een indruk van het niveau en wensen van de deelnemers. Over en weer kan aanvullende informatie uitgewisseld worden om een zo goed mogelijk beeld van elkaar te krijgen. Zo krijg je als aspirant cursist vooraf een beter beeld van de activiteit waarvoor je overweegt in te schrijven. Musical Center kan je vervolgens een meer persoonlijk afgestemd advies geven over plaatsing in een bepaalde groep of activiteit aan de hand van wat de docenten in de verschillende open lessen van je gezien hebben, gecombineerd met wat jij aangeeft uit een cursus of andere activiteit te willen halen.

Toelating
In principe kan iedereen na het volgen van een open proeflesdag, of andere wederzijdse kennismaking, vrij inschrijven op de beginnersniveau’s van onze activiteiten, zoals bijvoorbeeld van de Oriëntatiecursus musical, Knalcursus, Korte musicalcursus en Vakantieworkshops. Lees hier de voorwaarden. Deelname aan de Vervolgcursus musical en de hogere niveau’s van de Oriëntatiecursus musical en Korte musicalcursus, gaat via auditie of een andere procedure. Informeer bij voorkeur via de mail bij Musical Center naar de vereisten voor deelname van een bepaalde activiteit.

Betaling

Zie voor hier onze betalingscondities.

Lessen

In alle musical cursussen en vakantie workshops zullen zang, dans, acteren en de verbinding van die losse onderdelen tot musical tot de lesonderdelen behoren. Afhankelijk van de duur van de gekozen activiteit, ligt het accent op het eigen maken en verder ontwikkelen van de zang-, dans- en acteertechnieken, of meer op het toepassen daarvan. Tenzij anders aangegeven, geldt voor alle musicalcursussen dat je één maal per week les krijgt of tussen 19.00 - 22.00 uur(tijdens werkdagen), of in het weekend overdag tussen 13.00 - 16.00 uur. Gedurende de cursusperiode houden wij de daarin vallende schoolvakanties en feestdagen aan. Hierop kan in samenspraak met een meerderheid van cursisten en Musical Center van worden afgeweken. Informeer altijd vooraf bij Musical Center, daar de tijden per cursus of periode kunnen afwijken. Het spreekt vanzelf dat activiteiten alleen bij voldoende inschrijvingen door kunnen gaan.

Musical Center zet zich in om een gedegen opbouw te waarborgen van de lessen en cursussen. Hierbij is ook een bereidwilligheid en verbintenis van de cursist van belang. Wanneer een cursist herhaaldelijk niet aanwezig is verstoort dit de kennisoverdracht en de groepsontwikkeling. Om dit te waarborgen is er een aanwezigheidsplicht voor de cursist en geldt dat als een cursist drie maal, onaangekondigd en zonder schriftelijke (of via de mail verstuurde) opgave van reden, uit de lessen is weg gebleven hem/haar de verdere toegang tot de lessen kan worden ontzegd, zonder dat hij/zij recht heeft op restitutie van (een deel van) het cursusgeld. Heeft een cursist lessen door overmacht moeten missen en is dit aan Musical Center via mail of schrift doorgegeven, dan is hij/zij zelf verantwoordelijk voor het inhalen van de lesstof buiten de lessen om.

Docenten

Docenten van Musical Center hebben grote ervaring als uitvoerend kunstenaar in hun werkveld en als docent, waardoor een directe verbinding met de praktijk en een voortdurende vernieuwing met de gedoceerde discipline gewaarborgd blijft.

Les locaties

Musical Center maakt gebruik van verschillende les- en theaterruimten in Amsterdam, afhankelijk van de activiteit.

Presentaties

Een (eind)presentatie is geen vanzelfsprekend onderdeel van een cursus of andere activiteit van Musical Center, maar omdat alle losse techniekonderdelen, zoals de zang-, dans- en acteervakken en musical zelf uitvoerende kunsten zijn, zullen wij er naar streven de in een bepaalde activiteit van Musical Center geleerde stof, op één of meerdere momenten aan publiek te presenteren. Wel of niet een presentatie doen en hoeveel presentaties, hangt onder meer af van de activiteit en zeker ook van de mogelijkheden en wensen van de groep, of individu (bij bijvoorbeeld privé lessen). Zeker in de beginnersniveau’s hoef je niet uit te voeren als je dat beslist niet wilt. Musical Center zal je wel vanaf het begin, naast de techniek, ook vaardigheden leren die verband houden met uitvoeren. Je krijgt alle vaardigheden aangeboden die bij een activiteit horen. Wat je er mee doet is aan jou.

Al hetgeen dat door Musical Center wordt en werd ingebracht en gebruikt ten behoeve van de cursussen, werkzaamheden en activiteiten/presentaties georganiseerd door Musical Center, dan wel werkzaamheden en activiteiten/presentaties waaraan Musical Center haar medewerking verleent of heeft verleend, waaronder begrepen gecreëerde muziek, teksten, choreografieën, regies en anderzijds, mag alleen worden gebruikt ten behoeve van de betreffende cursussen, werkzaamheden en activiteiten/presentaties.

Alle hiervoor genoemde voortbrengselen/documenten worden éénmalig uitgereikt en blijven te allen tijde eigendom van Musical Center. Niets daarvan mag worden doorgegeven, of op welke manier dan ook in de circulatie worden gebracht of openbaar gemaakt, zonder schriftelijke toestemming van Musical Center. Tevens mag niets daarvan worden doorgegeven, vastgelegd, gekopieerd, vermenigvuldigd, overgezet of in welke vorm dan ook worden overgenomen anders dan de wijze waarop ze door Musical Center worden gepresenteerd en openbaar gemaakt, zonder schriftelijke toestemming van Musical Center. Het is tevens niet toegestaan de teksten aan anderen, die niet bij Musical Center zijn aangesloten, ter lezing aan te bieden of ingeval van het maken van een show/presentatie de ideëen en opzet hiervan met anderen, die niet bij Musical Center zijn aangesloten, te bespreken.

De hierboven bedoelde documenten kunnen uitsluitend persoonlijk in hun origineel uitgereikte staat (met eventueel door de gebuiker aangebrachte aantekeningen} worden geretourneerd tijdens de les- of repetitietijden of tijdens een overeengekomen ontmoeting. Wordt bij uitzondering door Musical Center toestemming gegeven de documenten per post terug te sturen of wordt gezamenlijk overeengekomen dat de documenten via een andere wijze weer in het bezit van Musical Center worden gebracht, dan is de verzender verplicht een bewijs van verzending aan Musical Center te overleggen en blijft hij of zij verantwoordelijk voor mogelijk verlies of diefstal. Ingeval de uitgeleende documenten niet in originele staat (tijdig) terug komen in bezit van Musical Center dan kan hiervoor een boete van minimaal € 225 inclusief administratiekosten worden berekend.Hierbij blijft het in de tweede en derde alinea van dit onderdeel "Presentaties" gestelde van kracht.


Disclaimer

Het spreekt vanzelf dat Musical Center al haar aangeboden activiteiten alleen bij voldoende inschrijvingen kan laten doorgaan. Musical Center zet zich in om deze site zo goed mogelijk up-to-date te houden. Toch kunnen aan de informatie die op deze site weergegeven wordt geen rechten worden ontleend.

Groepslessen kunnen alleen doorgaan bij een minimum aantal van vijf cursisten. Is het aantal cursisten van een groepsles minder dan vijf door redenen die niet bij Musical Center liggen, bijvoorbeeld vanwege afzeggingen van de andere cursisten van die groep, dan zal de les komen te vervallen en deze wordt niet ingehaald. Dit geldt ook bij overmacht, zoals een rampsituatie.
Is het daarentegen zo dat Musical Center een les moet annuleren vanwege redenen die los staan van cursisten en overmacht, waaronder ziekte van een docent waar geen vervanging voor wordt aangeboden, of dat vanuit Musical Center besloten wordt een cursus later te laten beginnen dan de overeengekomen startdatum, dan zal de betreffende les wel worden ingehaald. Naar boven