VOORWAARDEN
OOGST SCHATTEN

Home
musicaltheaterschool@gmail.com
info@musicalcenter.nl

Voorwaarden

Om onze culturele ontdekkingsreis zo goed mogelijk te laten
verlopen hebben wij de volgende algemene regels:

BEGRIPPEN:

 1	Onder het project wordt verstaan het totale traject
	van "De Ontdekking", "Nieuwe Grond" en "Oogst Schatten of de
	afzonderlijke onderdelen daarvan.
 2	Onder deelnemer wordt verstaan hij/zij die aan alle voorwaarden
	van inschrijving heeft voldaan, door de artistieke leiding
	geaccepteerd is en òf meerderjarig is, òf bij minderjarigheid in
	rechten vertegenwoordigd wordt door een ouder of voogd.
 3	Onder overeenkomst wordt verstaan alle afspraken die
	tussen Musical Center en de deelnemer tot stand komen, elke
	wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle 
	rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van
	die Overeenkomst.
 4	Onder locatie wordt verstaan de plaats(en) waar Musical
	Center het project gestalte zal geven.
 5	Onder artistieke leiding    wordt verstaan alle
	vertegenwoordigers van    Musical Center aangewezen door
	regisseur A. van Maanen
 6	Onder de organisatie wordt verstaan de verantwoordelijken
	voor de zakelijke (de heren B. Rewinkel en P. Pieck) en
	artistieke leiding (de heer A. van Maanen).
 7	Onder een act wordt verstaan elke vaardigheid op welk gebied
	dan ook die je goed beheerst en aan een publiek kunt tonen.
 8	Onder "De Ontdekking" wordt verstaan de eerste ronde
	van drie workshops voor de zomervakantie waarin je een act zelf
	kunt presenteren en/of mee kunt doen aan een musicalworkshop.
 9	Onder "Nieuwe Grond" wordt verstaan de tweede ronde
	van drie workshops na de zomervakantie waarin aan de
	geselecteerde acts gewerkt wordt om daar een eindpresentatie
	van te maken.
10	 Onder "Oogst Schatten" wordt verstaan de
	  uiteindelijke show op zaterdag 25 september 2010

	  INSCHRIJVING:

1	Je kunt je uitsluitend aanmelden via een volledig ingevuld
	aanmeldingsformulier met foto.
2	De aanmelding kan pas dan bevestigd worden wanneer wij het
	volledig ingevulde formulier plus eventuele andere zaken
	zoals mogelijke bladmuziek en/of een kopie van de door jou te
	gebruiken orkestband hebben gekregen.
3	De organisatie behoudt zich het recht toe een aanmelding te
	kunnen weigeren en is hierover geen uitleg verschuldigd.
4	Meld je je aan voor de workshops van “De Ontdekking” op
	bijv. 19 en 26 juni 2010, dan houdt dat automatisch in dat je
	beschikbaar bent voor de repetities van “Nieuwe Grond” op
	11, 18 en 19 september 2010 en de gehele dag van de uitvoering
	"Oogst Schatten" op zaterdag 25 september 2010. Dit laatste
	onder voorbehoud dat je na "De Ontdekking" wordt
	uitgenodigd het verdere trajact te gaan volgen.

"DE ONTDEKKING":

1	Iedereen, ongeacht leeftijd, techniekniveau, uitvoeringservaring
	etc. kan inschrijven.
2	De "Ontdekking" wordt hoofdzakelijk georganiseerd in centrum
	Robert Scott, Robert Scottstraat 32 te Amsterdam.
3	Voor de musical workshops; Deelnemers worden geacht zelf
	danskleding en -schoeisel mee te nemen, of kleding die
	beweging makkelijk toelaat, zoals bijvoorbeeld joggingbroek
	of legging met T-shirt, sportkleding, slappe schoentjes etc.
	(Dit alles ter goedkeuring van de artistiek leider en docent).
4	Voor de acts: Deelnemers worden geacht zelf alle benodigdheden
	mee te 	nemen die onmisbaar zijn om de act te presenteren en
	eventueel later uit te voeren. Bijvoorbeeld de muziek waarop
	gedanst gaat worden bij een dansact, orkest-/karaokeband bij
	een zangnummer, of eigen begeleiding of begeleider(s),
	muziekinstrument(en)     als je een instrument bespeelt.
5	Bij de musicalworkshops    wordt tenminste één musicalscène
	ingestudeerd met de deelnemers.
6	Een jury zal van alle deelnemers aan de musical workshops en
	alle gepresenteerde acts een selectie maken van deelnemers die
	zullen worden uitgenodigd om het verdere traject van "Nieuwe
	Grond", uitmondend in "Oogst schatten" te gaan volgen.
7	Het jurybesluit is bindend. Hierover is geen discussie mogelijk.
8	De workshops van "De Ontdekking" worden gegeven van
	13.00 - 15.00 uur. Te laat komen, de workshop eerder verlaten of
	absentie bij één van de workshops betekent dat de deelnemer de
	toegang tot de workshop en het verdere traject zal worden
	geweigerd. Is er sprake van overmacht, dan dient de organisatie
	daar onmiddelijk van op de hoogte te worden gebracht
	en ligt de beslissing om de deelnemer alsnog het
	traject te laten voortzetten uitsluitend bij de
	  artistiek leider. Over zijn uiteindelijke
	   beslissing is geen communicatie mogelijk.

"NIEUWE GROND":

1	"Nieuwe Grond" wordt hoofdzakelijk georganiseerd in centrum
	Robert Scott, Robert Scottstraat 32 te Amsterdam.
2	De deelnemers worden geacht hun act te kennen
3	Regiseur A. van Maanen zal aanwijzingen geven om de
	geselecteerde acts voor te bereiden voor de presentatie tijdens
	"Oogst Schatten"
4	De aanwijzingen zijn bindend en de deelnemer dient daarvoor open
	te staan aanwijzingen van de reisseur over te nemen.
5	Een 100% aanwezigheid, inzet en concentratie is een voorwaarde
	om in een korte tijd samen een voorstelling te kunnen maken.
6	De drie workshops van "Nieuwe Grond" worden gegeven van
	13.00 - 17.00 uur. Te laat komen, de workshop eerder verlaten of
	absentie bij één van de workshops betekent dat de deelnemer de
	toegang tot de workshop en het verdere traject zal
	worden 	geweigerd. Is er sprake van overmacht, dan
	dient de organisatie daar onmiddelijk van op de hoogte
	te worden gebracht en ligt de beslissing om de deelnemer
	alsnog 	het traject te laten voortzetten uitsluitend
	bij de artistiek leider. Over zijn uiteindelijke beslissing
	is geen communicatie mogelijk.
	
"OOGST SCHATTEN":

1	"Oogst Schatten" wordt gepresenteerd in centrum Robert Scott,
	Robert Scottstraat 32 te Amsterdam.
2	De deelnemers worden geacht hun act feilloos te kennen alsmede
	alle mogelijke regie aanwijzingen die gegeven zijn tijdens
	"Nieuwe Grond".
3	Je wordt geacht vanaf 10.00 uur aanwezig te zijn i.v.m onder
	meer een mogelijke technische doorloop en laatste aanwijzingen.
4	Alle deelnemers worden geacht zelf alle voor de uitvoering van
	hun act noodzakelijke attributen bij zich te hebben.
5	Te laat komen, de       repetitiedag eerder verlaten of
	absentie bij één van de    onderdelen die dag betekent dat
	de deelnemer uit de show    zal worden gehaald. Is er sprake
	van overmacht, dan dient de organisatie daar onmiddelijk van op
	de hoogte te worden gebracht en ligt de beslissing om de
	deelnemer alsnog te laten uitvoeren uitsluitend bij de reisseur.
	Over zijn uiteindelijke beslissing is geen communicatie
	mogelijk.

ALGEMEEN:

 1	Alle persoonlijke gegevens die de deelnemer
	verstrekt ten behoeve van dit project, zullen
	alleen voor dit doel worden gebruikt en niet ter beschikking
	of ter inzage worden gesteld aan partijen die niet direct
	betrokken zijn bij het project.
 2	  De organisatie kan de voorgestelde dagen en/of
	  tijden wijzigen als er een dringende noodzaak,
	  of sprake van overmacht is. Een schadevergoeding is dan
	niet mogelijk.
 3	De meerderjarige deelnemer/ouder of voogd van de minderjarige
	deelnemer, verklaart hierbij geen bezwaar te hebben tegen het
	gebruik door Musical Center van foto-, film of ander beeld- en
	geluidsmateriaal - dat is gemaakt tijdens activiteiten
	georganiseerd door Musical Center, of waaraan Musical Center
	haar medewerking heeft gegeven, of materiaal door de deelnemer
	zelf is aangedragen en waarop de deelnemer voorkomt - voor
	promotie-, reclame- en/of informatiedoeleinden. Musical Center
	op haar beurt verklaart het foto-, film of ander beeld- of
	geluidsmateriaal - dat is gemaakt tijdens activiteiten
	georganiseerd door Musical Center, of waaraan Musical Center
	haar medewerking heeft gegeven, of materiaal door de deelnemer
	zelf is aangedragen en waarop hieronder vermelde cursist/
	ondergetekende voorkomt - niet anders te gebruiken dan
	voor hierboven beschreven doeleinden.
 4	Al hetgeen dat door Musical Center wordt en werd
	ingebracht en gebruikt ten behoeve het project,
	werkzaamheden en activiteiten/presentaties georganiseerd
	door Musical Center, dan wel werkzaamheden en activiteiten/
	presentaties waaraan Musical Center haar medewerking verleent
	of heeft verleend, waaronder begrepen gecreëerde muziek,
	teksten, choreografieën, regies en anderzijds, mag alleen
	worden gebruikt ten behoeve van het betreffende project.
	Schending hiervan zal tot onmiddelijke vervolging leiden.
 5	De organisatie is niet aansprakelijk voor de gevolgen van
	apparatuurschade, ontstaan door voor, tijdens of na het traject,
	alsmede voor schade aan/zoekraken van of eventuele schade door
	publiek toegebracht aan kledingstukken en alle verdere
	attributen van deelnemers tijdens het traject zelf en na afloop
	daarvan in de locatie en kleedkamers.
 6	Van alles wat de deelnemer inbrengt geeft hij/zij automatisch
	toestemming dit in gebruik  te geven aan de artistieke
	leiding van dit project    en zijn/haar inbreng eventueel
	op een zodanige wijze    door de artistieke leiding te
	laten aanpassen dat dit   naar goedunken van die artistieke
	leiding in te passen valt in het project. Bij een mogelijke 
	anpassing van de inbreng van de deelnemer door de reisseur
	(artistiek leider van het project) is samenspraak tussen
	regisseur en deelnemer een eerste pad dat gevolgd gaat worden,
	echter uiteindelijk zijn het inzicht en de aanwijzingen van de
	regisseur beslissend.
 7	Veroorzaakt de deelnemer schade aan zaken die door de
	organisatie worden beheerd, dan wel (tijdelijk) ter beschikking
	worden gesteld, eigendom zijn van (vertegenwoordigers van) de
	organisatie, danwel zaken waarvoor de organisatie een
	verantwoording draagt en/of letsel toebrengt aan publiek en/of
	direct bij het project betrokken personen, dan zal de
	veroorzaker van de schade en/of letsel daarvoor
	  volledig verantwoordelijk worden gesteld.
 8	  De deelnemer heeft in geen enkel stadium van het
	  traject recht op een vergoeding in welke vorm dan ook.
 9	 Ter bescherming van de rechten van de uitvoerenden en andere
	bezitters van intellectueel eigendom dat gebruikt en/of 
	getoond zal worden tijdens "De Ontdekking", "Nieuwe Grond"
	en "Oogst Schatten", mogen er op geen enkel moment geluid-
	of beeldopnamen worden gemaakt. Tevens mag niets van het door
	de artistieke leiding aangereikte materiaal worden doorgegeven,
	vastgelegd, gekopieerd, vermenigvuldigd, overgezet of in welke
	vorm dan ook worden overgenomen en/of openbaar gemaakt,
	zonder schriftelijke toestemming van Musical Center.
	Schending hiervan leidt tot onmiddelijke vervolging.
10	Alle hiervoor genoemde voortbrengselen blijven te allen tijde
	eigendom van Musical Center. Niets daarvan mag worden
	doorgegeven, of op welke manier dan ook in de circulatie worden
	gebracht of openbaar gemaakt, zonder schriftelijke toestemming
	van Musical Center.