VOORWAARDEN INSCHRIJVINGEN Home
musicaltheaterschool@gmail.com
info@musicalcenter.nl
INSCHRIJVEN Inschrijven op een cursus- en/of repetitietraject kan direct of na het volgen van een proefles. Vooraf kun je ons alle vragen stellen via de telefoon ( 06 - 41 767 321 ) of via de mail en je kunt altijd een proefles volgen als je dat wilt, ook al heb je de reguliere proeflesdag gemist. Het is dan - na overleg - mogelijk een les van een lopende cursus als proefles mee te doen. Inschrijving op een workshop gaat direct. Hiervoor zijn in de regel geen proeflessen.

Musical Center werkt met kleine groepen om een zo'n goed mogelijke informatie overdracht te kunnen waarborgen en - zo de cursus- en/of het repetitietraject dit toelaat - zoveel mogelijk ook individuele aandacht te geven. Verder werkt Musical Center zonder subsidies of ander vreemd geld en worden alle kosten voor een activiteit opgebracht door de inschrijvingen.

Het volgende is daarom BELANGRIJK: I.v.m. de kosten waarvoor Musical Center zich vooraf moet vastleggen om de musicalcursus te kunnen realiseren, moeten wij kunnen rekenen op het aantal inschrijvingen. Derhalve is terugtrekking na ondertekening en inlevering van dit inschrijfformulier niet mogelijk en wordt de meerderjarige ondergetekende gehouden aan betaling van het volledige cursusbedrag. Zou de musicalcursus- en/of het repetitietraject vanuit Musical Center om bepaalde redenen voor aanvang van hde overeengekomen periode worden geannuleerd, dan wordt het eventueel al door ondergetekende overgemaakte cursusbedrag direct teruggestort. Om geen misverstanden hierover te laten ontstaan, zetten wij deze melding ook op het inschrijfformulier zelf.

Mocht het zo zijn dat van beide kanten besloten wordt de overeenkomst te ontbinden dan worden de volgende onkosten in rekening worden gebracht:

Opzegging tot vier maanden voor aanvang van de activiteit: 10 % van het volledige (cursus)bedrag
Opzegging tot drie maanden voor aanvang van de activiteit: 15 % van het volledige (cursus)bedrag
Opzegging tot twee maanden voor aanvang van de activiteit: 25 % van het volledige (cursus)bedrag
Opzegging tot één maand voor aanvang van de activiteit: 50 % van het volledige (cursus)bedrag
Opzegging binnen dertig dagen voor aanvang van de activiteit: 100 % van het volledige (cursus)bedrag

Betalingen gaan via onze rekening en hierbij geldt de overschrijving als bewijs van betaling. Bij incidentele contante betaling kan op verzoek een betalingsbewijs worden afgegeven. Is een extra betalingsbewijs gewenst dan worden hiervoor administratiekosten in rekening gebracht.

Echter voor een enkele uitzondering, zoals een ongeval - waarbij duidelijk is dat de betreffende cursist(e) niet meer later aan het overeengekomen cursus- en/of repetitietraject kan deelnemen of instappen - kan Musical Center, nadat ingeval van bijvoorbeeld langdurige ziekte of een ongeval een verklaring van de behanelend medisch specialist aan Musical Center is overlegd, bezien of de overeenkomst kan worden herzien. Dit geheel ter beoordeling van Musical Center.

In deze hele speciale gevallen bestaat er dan bij vroegtijdig afbreken van het cursus- en/of repetitietraject door de cursuist een mogelijkheid de reeds gevolgde lesavonden en/of repetities te betalen à € 50 per lesavond en/of repetitiesessie die Musical Center in die periode van het overeengekomen cursus- en/of repetitietraject aan de betreffende cursist(e) heeft aangeboden. Dit is niet van toepassing wanneer een cursist(e) binnen acht weken na aanvang van het overeengekomen cursus- en/of repetitietraject de overeenkomst wil afbreken.

Het in de twee direct bovengenoemde alinea's is uitsluitend mogelijk bij jaarcursussen en of repetitieperioden van een seizoen ( 8 maanden of langer) en is niet van toepassing op workshops en cursussen en/of repetitiesessies van kortere duur. Hiervoor gelden de procentuele vergoedingen zoals verder hierboven vermeld.

Mocht het van de kant van Musical Center zo zijn dat voor aanvang van het overeengekomen cursus- en/of repetitietraject blijkt dat een cursus- en/of repetitietraject niet door kan gaan, dan wordt de overeenkomst ontbonden en zal de ingeschrevene niet worden gehouden aan welke betaling dan ook.

Mocht het zo zijn dat een cursus door Musical Center - om wat voor reden dan ook - tussentijds gestopt moet worden, dan zullen alleen de gevolgde lessen berekend worden en zal dit worden verrekend met het eventueel al door de cursist betaalde bedrag.

Bij bepaalde cursussen is het mogelijk in termijnen te betalen. Zie het inschrijfformulier van de betreffende cursus. Bij termijnbetaling geldt dat als een bepaalde termijn niet voor de overeengekomen datum bij Musical Center op de rekening staat of contant is betaald voor aanvang van de overeengekomen datum, de cursist de toegang tot de lessen kan worden ontzegd tot de betreffende betaling door Musical Center is ontvangen, zonder dat de cursist recht heeft op restitutie van (een deel van) het cursusgeld en zonder dat de cursist recht heeft op inhaallessen of een andere vorm van compensatie. Mocht dit geval van toepassing zijn dan dient de betreffende cursist zelf er zorg voor te dragen de eventuele gemiste lesstof in te halen. De cursist kan direct weer aan de lessen deelnemen zodra de overeengekomen termijn door Musical Center is ontvangen.